ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES,

okres Brno-venkov příspěvková organizace

Sběr papíru

je prodloužen do konce příštího týdne, tj. do 26. 5. 2017.

č.j. 225/2017

Datum: 16. 5. 2017.

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace, od školního roku 2017/2018

dětem s těmito evidenčními čísly: 1 - 10

0důvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele mateřské školy Mgr. Pavly Procházkové  ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Nové  Vsi 16. 5. 2017                                                                           

Mgr. Pavla Procházková, v.r.

Datum zveřejnění rozhodnutí 16. 5. 2017

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v ředitelně ZŠ NováVes v pondělí 22. 5. 2017 od 15,00 - 16,30.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Naši páťáci Eliška, Pavlína, Kuba a Štěpán dnes získali krásné třetí místo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Postupují do dalšího kola, které se bude konat 10. 5. 2017 v Oslavanech. Blahopřejeme.

Mgr. Jana Nováková

Zápis dětí do MŠ

Zápis do mateřské školy se koná, v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 15. května 2017 od 14,00 - 16,00 v MŠ Nová Ves.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní, či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Žádost o přijetí dítěte zde.

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

Pavla Procházková

Předškolácké skupinky

V úterý 25. 4. 2017 proběhla na ZŠ poslední vyučovací hodina předškoláckých skupinek. Děti z mateřské školy v Nové Vsi přicházely 10 týdnu do základní školy, aby se seznámily se školním prostředím. Musíme všechny děti pochválit, za plnění úkolů nejen ve škole, ale i za domácí úkoly. Poslední hodinu připravovali žáci školy.

Připravili 5 stanovišť k rozvoji 5 lidských smyslů: čichu, zraku, chuti, sluchu a hmatu. Nadšení z tohoto odpoledne neprojevily jen děti z MŠ, ale nadšeni byli i organizátoři (děti ze ZŠ). Všichni šikovným předškolákům zatleskali, když se soutěže vyhodnocovaly.  Děti z MŠ si odnesly Průkazy budoucích školáků a malou sladkost. Pro všechny předškoláky a školáky, kteří se odpoledne účastnili, bylo nachystáno malé občerstvení v podobě čerstvého ovoce.

Moc děkujeme paní Malichové (z obchůdku Ovoce a zelenina v Oslavanech), která darovala čerstvé ovoce na tuto akci v ZŠ. Děti tak mohly ochutnat z 10 druhů ovoce, které žáci ze ZŠ na ochutnávku připravili ve školní jídelně.

Dále děkujeme paní Tůmové, která nám tento dar v obchodě domluvila. A také velké díky paní vychovatelce Šlapanské, která pomáhala při organizaci v rámci ŠD a připravila s dětmi překážkovou dráhu. 

Mgr. Šárka Skoupá

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 9. března se na základní škole v Nové Vsi konala recitační soutěž. Do soutěže se přihlásilo 28 dětí ze základní a mateřské školy. V porotě zasedala paní učitelka z mateřské školy Jaroslava Dobrovolná, ze základní školy paní učitelka Šárka Skoupá  a z obecního úřadu  paní místostarostka Mgr. Naděžda Chajmová. Pro porotu bylo velice těžké vybrat ty nelepší, protože všechny děti dorazily připravené a své básničky krásně zarecitovaly. V mnoha případech rozhodovalo o umístění jen několik bodů. Dokonce v kategorii 1. třídy došlo ke shodě bodů a o rozdělení prvního místa mezi dvě recitátorky. Škola nám umožnila, že všem jsme mohli rozdat sladkost s puzzlem za aktivitu a snahu. Výherci si odnášeli knihu a velkou čokoládu.

Děkujeme dětem, rodičům a učitelům za nacvičování básniček. Bylo to příjemné odpoledne, které jsme si mohli užít s mnoha rodiči a prarodiči v naší základní škole. Dospělí mohli zavzpomínat na svá léta ve škole, kdy se nějakou tu básničku učili též recitovat. 

Mgr. Šárka Skoupá

Vyhodnocení recitační soutěže

Fotogalerie

 

Dětský maškarní karneval

Dne 24. 2. 2017 nastal ten den, kdy se všechny děti těšily na maškarní karneval, který se konal v 16 hodin v Restauraci U Slavíka. Akce byla určena i pro veřejnost. V krásně vyzdobeném sále se sešly nádherné masky v doprovodu svých rodičů. A pak už je čekala jen samá překvapení. Letošním karnevalem nás provázel hastrman tatrman a usměvavé víly, které měly pro děti připravené zajímavé soutěže k tématu. Po krátkém průzkumu jsme zjistili, že se soutěže dětem líbily nejvíce. Ke každému správnému maškarnímu karnevalu nesměla chybět skvělá hudba, tanec, legrace, občerstvení a samozřejmě bohatá tombola. Každý něco vyhrál, pobavil se a odcházel domů s dobrým pocitem, že jsme si to všichni společně užili.

Lenka Holá

Fotogalerie

Video

Všichni jsme kamarádi

Projektový den 31. 1. 2017.

Fotogalerie

Návštěva prvňáčků v mateřské škole.

Uběhlo to jako voda a už tu máme konec prvního pololetí. Rozzářená očka prvňáčků se těší na svá vysvědčení. Každý se chce pochlubit a my jsme se, v úterý 31. 1. 2017, vydali na návštěvu do MŠ. Pěkně nás přivítaly paní učitelky s dětmi. Připravily  pro nás něco sladkého za vysvědčení. Malí školáci si pohráli s mladšími kamarády a ukázali všem své vysvědčení. Sdělovali si zážitky a zavzpomínali na staré časy. Vstřícnost, útulnost a příjemné prostředí mateřské školy nás potěšilo. Moc všem děkujeme za relaxační dopoledne. Na oplátku zveme předškoláky k nám, na návštěvu do první třídy.

Mgr. Šárka Skoupá třídní učitelka 1. tř. 

Fotogalerie

PŘEDŠKOLÁCKÉ SKUPINKY

 Základní škola Nová Ves připravila v letošním  roce program pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do první třídy.

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

 • seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky
 • vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu
 • docvičit a dotrénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy ( zrakové a sluchové vnímání, uvolnění ruky a správné držení tužky, pravolevou orientaci, předpočetní představy, řeč a mnoho dalšího)
 • naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky- na zadaných úkolech

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

 • posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy
 • porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky
 • naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech
 • dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti
 • seznámit se se školním prostředím a učiteli 

Organizace předškoláckých skupinek:

Celý program je složen z 10 lekcí. Proběhne jedenkrát týdně v úterý od 15.30 hodin v Základní škole Nová Ves.

Program bude zahájen v týdnu  od 7. února 2017. 

Cena:    bez poplatku

Mgr. Šárka Skoupá

Přihláška

Bruslení se ŠD

Ve čtvrtek 12. 1. 2017 jsme šli bruslit na rybníček. Přišli jsme k rybníčku a některé děti vstoupily na led, i když tam byl sníh. Ale pan Málek nám sníh shrnul na bok a mohli jsme bruslit. Za dvě hodiny jsme se vrátili do školy a šli domů. Tento den se nám moc líbil a chtěla bych jít ještě jednou.

Pavlína

V úterý 10. 1. 2016 jsme byli místo vycházky bruslit. Moc jsme si to užili. Na rybníčku byl už silný led, protože byla velká zima. Těšíme se na další bruslení.

Verča

Vánoční výstava

Mnoha krásnými vánočními výrobky se naše děti pochlubily na vánoční výstavě 22. 12. 2016. Výrobky na výstavu připravovaly celý prosinec.  

Pavla Procházková

Fotogalerie

Čertovský zámek Oslavany 3. 12. 2016 - vánoční strom MŠ

Fotogalerie

Krmení zvířátek

V pátek dne 16.12. 2016 se děti vydaly na zvířecí farmu do Hrubšic, aby popřály zvířátkům – lamičkám, velbloudovi a koníčkům krásné Vánoce a při té příležitosti je mohly krmit a pohladit.  

Předaly jim i vánoční dárek – plný pytel rohlíků, na které byla před tím vyhlášena sbírka. Dětem se výlet za zvířátky moc líbil, byly plné dojmů a zážitků a po té odcházely s dobrým pocitem, že mohly na Vánoce také někoho obdarovat.

Mateřská škola   

Fotogalerie                                                                              

Mikulášská nadílka v MŠ

Dne 5. 12. 2016  přišli za dětmi do mateřské školy na návštěvu Mikuláš, čerti a anděl. Děti zarecitovaly básničky a slibovaly, že se polepší a budou hodné. Některé děti měly slzy na krajíčku, ale když Mikuláš rozdával balíčky plné ovoce a cukrovinek, oči se jim rozzářily. Všechny děti však překvapilo, že Mikuláš toho o nich hodně věděl a měl vše zapsané v knize hříchů.

Mikulášská pošta

Fotogalerie

Vánoční besídka základní školy v ŠSA

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 byla vánoční besídka. První vystoupili prvňáci, zpívali o zimě a doprovázeli se na ozvučná dřívka, pak jsme vystoupili my, druháci a třeťáci, s anglickými písničkami a předvedli jsme různá povolání. Děti ze Sluníčka zatančily pásmo lidových tanečků a čtvrťáci a páťáci, tančili, jezdili na koloběžkách a kluci skákali salta. Naši kamarádi z Dramaťáku zahráli pohádku Sněhová královna.

Druháci a třeťáci

Fotogalerie

Fotogalerie

Vánoční besídka v mateřské škole

Ve středu 14. 12. 2016 byla ve školce vánoční besídka. Když jsme do školky přišly, viděly jsme anděly, zvířátka, Marii, Josefa, Kašpara, Melichara a Baltazara. Děti zahrály pohádku o tom, jak Marie a Josef vybírali Ježíškovi zvířecího ochránce. Měli kolíbku a v ní spal Ježíšek. Jeho ochráncem se stali oslíci. Všichni zpívali vánoční koledy. Vystoupení se nám líbilo.

Lucka a Áďa

Fotogalerie

Fotogalerie 2

Glazování v Oslavanech

V pondělí 28. 11. 2016 jsme jeli my (druháci a třeťáci) společně se čtvrťáky do DDM v Oslavanech, kde jsme dodělávali naše keramické výrobky. Glazovali jsme naše svícinky a andělíčky. Všem nám to šlo přímo od ruky, protože jsme byli jsme za chvilenku hotoví, a stihli jsme se i nasvačit před odchodem na autobus. Už se těšíme, až nám je do školy přivezou hotové.

Žáci 2. a 3. ročníku

Fotogalerie

Den staročeské vánoční kuchyně 19. 12. 2016

Srovnáváte někdy, jak se slavily Vánoce za časů našich babiček a prababiček a jak nyní? Nostalgie staročeských Vánoc je milou vzpomínkou na dny pohody a klidu, které často v dnešní hektické době chybí.

Sváteční stůl se zdobil větvičkami natrhanými na svatou Barboru, které do Vánoc vykvetly. Nad dveřmi visely snítky jmelí pro štěstí, a když na nebi vyšla první hvězda, zasedla rodina ke svátečnímu stolu. Sváteční hostině předcházel půst, ale na Štědrý večer si i v chudších rodinách dopřávali několik chodů, protože lidé věřili v kouzelné devatero. Podle pověry platilo, že čím více bude chodů, tím bude příští rok větší úroda na poli.

Prvním chodem bývaly oplatky s medem (někdy také s česnekem nebo různými bylinkami). Vždy musela být polévka, ale ta rybí až v pozdějších dobách, podávala se polévka, většinou s houbami nebo na Chodsku výtečná houbová omáčka. Oblíbené byly luštěniny, nejčastěji hrách, protože klíček hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém.

Nejdříve hospodyně odebrala z mísy hrachu po lžíci pro každé z domácích zvířat, potom si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Čočka upravená na kyselo, sypaná strouhaným perníkem se jedla proto, aby měli lidé po celý příští rok dostatek peněz. Tradičním vánočním jídlem byl houbový kuba z krupek, jáhel, brambor a česneku.

Ke staročeské kuchyni patřila třeba ještě kaše s medem, hrách se zelím a jako sladký zákusek sušené míchané ovoce. Na stole nesměla chybět vánočka, případně jablkový závin, a také tradiční jablka s ořechy.

Děti z naší ZŠ a MŠ ochutnají vánoční menu ze staročeské kuchyně

19. 12. 2016.

Vedoucí ŠJ Zdeňka Skřivánková

Rozsvěcování vánočního stromu

Dnes 27. 11. 2016 bylo rozsvěcování stromečku. Spolu s kamarády z mateřské školy jsme zpívali koledy: Stojí vrba košatá, Štědrý večer nastal, Jak jsi krásné neviňátko, Rolničky, Čas vánoční. Všechny písně jsme se učili v hudební výchově s paní učitelkou Skoupou. Paní učitelka Dobrovolná nás doprovázela na varhany. 

Všichni společně jsme odpočítávali rozsvěcování stromečku, byl to krásný zážitek.

Tereza T., Tereza B. a Matěj

Fotogalerie

Cesta za světýlkem

V pátek 16. 11. 2016 přichystala noveská strašidla tajemnou cestu za světýlkem. Všechny děti hrdinsky zvládly vodnické počasí. Bez zaváhání splnily všechny úkoly a neodradily je podivné zvuky na začarované louce. 

Zvláštní zpravodaj Čarodějných listů 

Fotogalerie

Den zdravého životního stylu

Dnes 25. 10. 2016 jsme měli Den zdravého životního stylu. V tělesné výchově jsme si zatancovali zumbu. Přijela za námi paní cvičitelka Martina z Oslavan. Tancovali jsme na spoustu krásných písniček , které se nám líbily. Jakmile jsme skončili, tak nás pochválila a šli jsme do školy.

Ve škole Nás čekalo jedno roztomilé překvapení. Byl to pes Šaryk (canisterapeutický pes), který byl cvičený a poslouchal na slovo. Předváděl všelijaké kousky a moc se nám to líbilo. Byla to rasa kolie dlouhosrstá. S Šarykom jsme se rozloučili a šel domů.

Naši kamarádi z první s druhé třídy včera na dopravní hřiště nejeli, ale se svou paní učitelkou připravili zdravý zeleninový, ovocný salát a zdravou celerovou pomazánkou.

Eliška, Nikola, Pavlína, Petr a Tomáš

Fotogalerie1

Fotogaerie 2

Fotogalerie 3

Dopravní hřiště 

Dne 24. 10. 2016 jsme se vydali na dopravní hřiště v Oslavanech. Jakmile jsme dojeli, tak nás přivítala paní Sáblová. Vyzkoušeli jsme si jízdu zručnosti, jízdu po dopravním hřišti a ve škole jsme si opakovali dopravní předpisy. Byli jsme na hřišti a ve škole, kde jsme si opakovali dopravní předpisy. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, abychom se na hřišti netlačili. Na konci programu jsme dostali diplomy. Moc se nám na dopravním hřišti líbilo, těšíme se na další návštěvu.

Eliška, Nikola, Pavlína, Petr a Tomáš

Vystoupení pro seniory

V neděli 23. 10. 2016 naši žáci vystoupili na setkání seniorů. Zazpívali, zatancovali a našim babičkám a dědečkům předali přání, která pro ně připravili. Program s nimi nacvičila paní učitelka Skoupá. Svým vystoupením, které se dětem povedlo, udělali našim seniorům radost.  

Fotogalerie

Pavla Procházková

Návštěva místní knihovny

V úterý 27. září se naši prvňáčci vydali prohlédnout si místní knihovnu v Nové Vsi. Moc děkujeme paní Šlapanské, která je knihovnicí, za připravený program. Ukázala dětem, kde najdou zajímavé knihy pro sebe. Jak jsou knihy řazeny. Seznámila je s pravidly chování v knihovně. Ukázala nově zakoupené knihy pro začínající čtenáře. Jak se knihy štítkují a zadávají do počítače. Jak si mohou knihu vypůjčit a jak se mají ke knize chovat. Děti za odměnu zarecitovaly básničky, které znají ze školy. Paní Šlapanská nezapomněla pozvat děti do knihovny každý pátek od 14. hod. Všechny určitě potěší společně strávené chvíle nejen nad knihou, ale i nad nějakou rukodělnou činností. 

 Mgr. Šárka Skoupá

Adaptační program v 1. třídě

První školní měsíc je za námi. Byl náročný pro všechny - pro rodiče, paní učitelky, ale nejvíce pro naše nejmladší děti ze školy. Není pro ně jednoduché sžít se s rolí prvňáčka. Neustále se musí seznamovat s něčím novým. Letos byl pro ně přichystán adaptační program, který jim měl usnadnit přechod z mateřské školy do školy základní. V prvním a druhém týdnu v září jsme se poznávali, učili se vzájemnému respektu. Vytvořili jsme si naše Prvotřídní pravidla, kterými se budeme celý školní rok řídit.

Děkujeme moc všem, kteří pracovali na přípravě nové učebny pro 1. třídu již koncem prázdnin. Také prvňáčci děkují za krásné přivítání staršími spolužáky formou písniček a básniček.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní Dřevikovské, paní Horké i paní Králové za pomoc s tvorbou didaktických pomůcek pro prvňáčky do matematiky.

Fotogalerie

Mgr. Šárka Skoupá

 Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Nová Ves

 Ve čtvrtek 1. září 2016 se opět otevřely dveře všech škol a zahájili jsme nový školní rok.

Slavnostní zahájení a přivítání nových prvňáčků proběhlo v první třídě.  

Naše prvňáčky přivítali jejich starší spolužáci, pan starosta s paní ředitelkou.

Poté se žáci přesunuli, s třídními učiteli, do svých tříd. 

Fotogalerie

Pavla Procházková

 

DVEŘE

Aktuality

Do  26. 5. 2015 ZŠ a MŠ

Sběr papíru.

Kontejner je přistaven za školou.


22. 5. 2017 MŠ + 1. třída

Maňáskové divadlo v MŠ, pohádka "O skřítku pořádníčkovi".


26. 5. 2017 MŠ a ZŠ

Dopravní výchova v Oslavanech. Sraz u MŠ v 7,15. S sebou cyklistickou helmu a pití do batůžku.

Dopravní výchova ZŠ v Oslavanech. Sraz u ZŠ v 7,25. S sebou cyklistickou helmu, svačinu, pití, sportovní oblečení.


Platba obědů ZŠ


Platba obědů MŠ


Jídelníček ZŠ na květen najdete zde .


Jídelníček MŠ na květen najdete zde .


TOPlist