Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno-venkov příspěvková organizace

2021/2022

Pondělí 27.6.2022

Květovaný den

2022-06-27-květovaný den.jpg

Fotogalerie

Úterý 28.6.2022

Výměna - učitel - žák

2022-06-28-výměna učitel-žák.jpg

Fotogalerie

Úterý 28.6.2022

Relax u řeky 2. a 4. třídy

Fotogalerie2022-06-28-relax-pod-novou-vsi-2-4 (51).jpg

My a škola v Nové Vsi

Žáci 5. třídy vytvořili v hodině informatiky reportáž o ZŠ Nová Ves. Naši páťáci se proměnili v reportéry, kameramany, střihače. Podívejte se, jak se jim reportáž povedla.

Reportáž o životě v ZŠ Nová Ves očima žáků 5. třídy

Čtvrtek 23.6.2022

Vem si plavky !!!!!

Výzva 5. třídy na 23.6. (3).jpg

Fotogalerie

Pátek 24.6.2022

Vezmi si pyžamo a nic si na to neber. :)

Výzva 5. třídy na 24.6. (4).jpg

Fotogalerie

Týden jinak dle učitelek

Od 27.6. - 30.6.2022

Výzva učitelek

Pondělí 20.6.2022

Obleč se za jiné pohlaví.

Výzva 5. třídy na 20.6. (1).jpg

Fotogalerie

Úterý 21.6.2022

Obleč se jako turista

2022-06-21-vylet-brno (2).jpg

Výlet Brno

Senorady

Středa 22.6.2022

Obleč se jako sedlák nebo selka,

Výzva 5. třídy na 22.6. (2).jpg

Fotogalerie

2022-06-17-Spaní ve škole (29).jpg

Spaní ve škole 17.6.2022

V pátek 17.6. jsme se sešli společně s rodiči a dětmi na tradičním opékání špekáčků spojeném se spaní ve škole. Program tradičně připravili naši absoventi, žáci 5. ročníku. V letošním roce to byla online hra po škole a tradiční stezka odvahy. Děkujeme panu Dekanovi za pěkné fotografie.

Fotogalerie

Den otevřených dveří v ZD Pooslaví

V pátek 17.6.2022 se žáci a děti naší základní a mateřské školy zúčasnily Dne otevřených dveří ZD Pooslaví. Největším zážitkem pro všechny děti bez rozdílu věku byla malá telátka, která si děti mohly pohladit.

Fotogalerie

2022-06-17-návštěva-ZD (10).jpg

Testování žáků 5. ročníku

V květnu proběhlo celostátní testování žáků 5. ročníku. Naši páťáci ho zvládli velmi dobře. Blahopřejeme jim a děkujeme za pěkný výsledek.

Fotogalerie

 

2022-05-09-testování-5-třída (8).jpg

Stezka čarodějnice Filomény

V pátek 29.4.2022 jsme prožili v MŠ dopoledne plné her, kouzel a soutěží. 
Vypravili jsme se po stopách čarodějnice Filomény k řece Oslavě. Za splnění úkolů byly děti odměněny. 
2022-04-29-stezka-čarodějnice-Filomény (2).JPG

Fotogalerie

Arboretum Křtiny

V úterý 3.5. 2022 prožili žáci naší školy den v arboretu. Učili se poznávat rostliny, jak chránit přírodu, jak se chovat v přírodě.Vrátili se do období pravěku a vytvořili vlastního hliněného býka. 

20220503_102227.jpg

Fotogalerie

Den matek v mateřské škole

V úterý 10.5.2022 a ve čtvrtek 12.5.2022 proběhla v naší školce besídka ke Dni matek. 
Obě třídy představily pásmo básniček, písniček a tanečků. Na závěr vystoupení děti předaly svým maminkám přáníčka a dárečky, které samy vyrobily. 
Potěšilo nás, že na besídku přišlo hodně diváků. Výkony dětí byly zaslouženě odměněny potleskem, pochvalou a odměnou.
image_6483441.JPG

Fotogalerie

Úhrada školní družiny 2022/2023 

Od 1.9.2022 dojde k navýšení výše úplaty za ŠD z 60 Kč na 100 Kč za měsíc (od 1.9.2022-31.8.2023).

K navýšení dochází z důvodu rostoucích nákladů na provoz a zajištění ŠD. 

Termíny pro úhradu:

 • Platba bude prováděna 2x ročně.
 • Úhrada za období září-leden (100 Kč měsíčně) 500 Kč splatnost úhrady do 31.10.2022.
 • Úhrada za období únor-červen (100 Kč měsíčně) 500 Kč splatnost úhrady do 28.2. 2023. 

Zápis do ŠD:

 • Bude probíhat ve čtvrtek 1.9.2022 u paní vychovatelky v základní škole.
 • Rodiče, zákonní zástupci obdrží zápisní lístek a údaje k bezhotovostní platbě ŠD.

Provoz ŠD:

 • 1.9. 2022 nebude provoz ŠD (proběhne pouze zápis do ŠD).
 • Od 2.9. 2022 bude zahájen běžný provoz ŠD včetně ranního provozu.

 V Nové Vsi 24.5.2022

Mgr. Pavla Procházková

Školné MŠ pro školní rok 2022/2023 

 1. Od 1.9.2022 je, v souladu s §6 odst. 2) vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, výše školného stanovena na 240,- Kč měsíčně(od 1. 9. 2022 – do 31. 8. 2022).
 2. Částka bude poukázána na účet: 115-3278720217//0100
 3. Dle § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění je splatnost do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

V souladu s § 123 čl.2 zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění, se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

  V Nové Vsi 24.5.2022

  Mgr. Pavla Procházková

  Zápis do MŠ

  K zápisu je potřeba přinést:

  • vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou dětským lékařem
  • občanský průkaz rodiče
  • rodný list dítěte 

  K zápisu zaregistrujte dítě prostřednictvím Školky v mobilu. Po zaregistrování dítěte Vám systém vygeneruje, do Vámi uvedeného mailu, Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

  1. Zápis proběhne 12.5.2022 od 14,30 do 16,30 v MŠ. v období od 2. do 16. 5. 2022 platí pravidla pro zápis podle školského zákona, přihlášku nemůže podat cizinec s dočasnou ochranou.
  2. Zápis podle Lex Ukrajina V období od 27. 6. do 12. 7. 2022, tzn. že přihlášku může podat jen cizinec s dočasnou ochranou. 

  Připomínáme také, že s účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce, jehož dítě dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, je povinen jej k předškolnímu vzdělávání přihlásit.

  Registrace žádosti

  Kritéria k přijetí dítěte do MŠ

  25.4.2022   Mgr. Pavla Procházková

  Dopravní hřiště

  7. 4. 2022

  2022-04-07-dopravní-hřiště (8).jpg

  Fotogalerie

  Exkurze do Domu přírody v Moravském krasu

  8. 4. 2022

  2022-04-08-Dům-přírody-Moravský-kras (12).jpg

  Fotogalerie

  Velikonoční výstava

  12. 4. 2022

  2022-04-12-Velikonoční výstava (1).jpg

  Fotogalerie

  Zápis do 1. ročníku 

  Zápis do 1. ročníku proběhne 7.4.2022 od 15,00 v základní škole.

  Zapisují se děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8.2016.

  S sebou přineste:

  vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

  rodný list dítěte

  Váš občanský průkaz.

  Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu.

  1. K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.
  2. Nelze-li se ze závažných důvodů dostavit k zápisu v určeném termínu, musí si zákonní zástupci předem domluvit náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Procházkovou.
  3. Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  4. Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2016 (tj. k 1. 9. 2022 ne šestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

  Ve školním roce 2021/22 budeme přijímat maximálně 12 žáků.  

  K zápisu se přihlašte elektronicky: Zápis do 1. ročníku

  Mgr. Pavla Procházková

  KARNEVAL_Stránka_1.jpg

  Karneval  v MŠ

  Dne 25.2.2022 proběhl v naší MŠ karneval. Děti od rána chodily do svých tříd v maskách, kde probíhaly různé soutěže. 

  Po svačince se děti sešly ve třídě "Žabiček", kde se tancovalo, zpívalo a soutěžilo.
  Děti si karnevalový den velmi užily.
  Kolektiv MŠ
  2022-02-25-Karneval MŠ (2).jpg

  Všichni jsme kamarádi 31. 1. 2022

  2022-01-31-Všichni jsme kamarádi (2).jpg2022-01-31-Všichni jsme kamarádi (1).jpg

  Předškolácká skupina

  Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

  • seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky,
  • naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky - na zadaných úkolech.

  Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

  • posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy
  • porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky
  • naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech
  • dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti
  • seznámit se se školním prostředím a učiteli

   Organizace předškolácké skupinky:

  • Celý program je složen z 10 lekcí.
  • Proběhne jedenkrát týdně ve středu od 16.00 hodin v ZŠ Nová Ves.

   Program bude zahájen v týdnu od 2.  února 2022. 

  • Cena: bez poplatku platku

   Přihlášky do programu:

  • Přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2022.
  • Jakékoliv dotazy směřujte na koordinátorku programu Mgr. Šárku Skoupou,
  • mob. 604 254 300 nebo mail: sarka.skoupa@novaveszsams.cz.

  Přihláška

  Ředitelka ZŠ a MŠ vyhlašuje na 20.12.2021 ředitelské volno pro MŠ, ZŠ i ŠD. Důvodem je přerušení dodávky vody od 8,00 do 15,00 hodin v obci Nová Ves.

  Pavla Procházková

  2021-11-2-Halooween-ŠD2021-11-2-Halloween-ŠD

  Naučná stezka ve ŠD

  25. 10. 2021

  Fotogalerie

  ŠD Halloween 1.11.2021

  Halloween ve ŠD

  1.11.2021

  Fotogalerie

  2021-11-1-geometrie + sloh- 3-5-trida (17).jpg

  Geometrie a sloh ve 3. a 5. třídě

  3.11.2021

  Fotogalerie

  Přednáška  Oko medvěda

  Dne 12. 10 se v naší škole uskutečnila přednáška Oko medvěda společnosti Prales dětem. Tato společnost se zabývá ochranou volně žijících ohrožených druhů zvířat. Za pomoci fotopastí získávají cenné záběry, díky kterým se blíže seznamujeme s životem divokých šelem. Je pravda, že medvědí prospí celou zimu? Je správné nosit zvířatům do lesa potraviny? Na tyto a další zajímavé otázky děti dostaly odpověď. Společnost Prales dětem se zabývá i dalšími projekty ochrany ohrožených zvířat po celém světě. Již teď se těšíme na další zajímavou přednášku.

  Mgr. Dagmar Bláhová

  Fotogalerie

  2021-10-12-přednáška-Oko-medvěda (3).jpg

  2021-09-10-MŠ (6).jpg2021-09-10-MŠ (1).jpg2021-09-10-MŠ (18).jpg2021-09-10-MŠ (4).jpg2021-09-10-MŠ (21).jpg

  ADAPTACE NEJMENŠÍCH DĚTÍ NA MATEŘSKOU ŠKOLU

  Většina nově nastupujících dětí do naší mateřské školy nejsou zvyklé být bez rodičů a potýkají se s většími změnami, počínaje pohybem   v novém neznámém prostředí, zvykáním na nové paní učitelky a začleněním do kolektivu nových dětí. Při nástupu do mateřské školky se musí každé dítě vyrovnat s novými nároky na něho kladené, se spoustou nových věcí a nových zážitků. Problémy při adaptaci nastaly každé ráno při odloučení dětí od rodičů. Slzy byly hodně časté a trvaly delší dobu. Záleželo především na rodičích a paní učitelkách, jejich přístupu a schopnostech, vyřešit obtížné a napjaté situace ve školce.

  V prvním měsíci na začátku nového školního roku zvládnout vzdělávání, výchovu a péči o 12 nově přicházejících dětí ve věku tři a dva roky do třídy Žabiček vyžadovalo pro pedagogické pracovnice velmi náročné nasazení. Obtíže při adaptaci dětí se začátkem měsíce října zlepšily a již většinou zmizí ráno po odchodu rodičů z MŠ. Školka je přes veškeré případné problémy při adaptaci obrovským přínosem dětem do života. Dítě se tu naučí sociálním dovednostem, díky nimž bude schopnější obstát v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit i uznávat jinou autoritu. Školka vlastně představuje první krok k osamostatnění dítěte.  Aby byla pro děti školka zábavou, zážitkem a potěšením, přispěly tomu vycházky do přírody, za zvířátky, na dětská hřiště, hry na pískovišti na školní zahradě.

  Děti z obou tříd MŠ začaly docházet do bazénu ŠSA v Nové Vsi na plavecký kurz, kde se učí zábavnou formou základům plavání. Do konce měsíce ledna 2022 děti absolvují v rámci plaveckého kurzu pod vedením Plavecké školy Blučina 20 lekcí plavání. Naši MŠ také navštívil kouzelník, který dětem ukázal různá kouzla a triky. Vykouzlil dětem živého holoubka a králíčka a odměnil děti zvířátky z nafouknutých balonků. U některých kouzel mu pomáhaly „kouzlit“ i děti. Šikovnost a rychlost jeho rukou děti zaujala, dívaly se pozorně a mohly se i něco samy přiučit.

  Jaroslava Dobrovolná

  Fotogalerie

  Keramika 27.09.2021

  Výroba medailí pro MŠ.

  2021-09-27-keramické tvoření (2).jpg

  Fotogalerie

  Školní družina 

  Kroužek tvoření 1.10.2021

  2021-10-01-tvoření ve ŠD.jpg

  Fotogalerie

  Školní družina

  Kroužek vaření 5.10.2021

  2021-10-05-vaření ve ŠD.jpg

  Motýlí dům se školní družinou

  Dnes 27.09.2021 navštívili žáci naší školy Motýlí dům v obchodním domě Rozkvět v Brně. Měli jsme možnost vidět různé druhy cizokrajných motýlů, kteří volně poletovali v prostoru. 

  Po "náročném stoupání" na hrad Špilberk si všichni odpočinuli ve vlaku a autobusu. Dobrou náladu nám nepřekazil déšť, který nás provázel při cestě domů.

  Pavla Procházková

  Fotogalerie

  2021-09-27-Motýlí dům ŠD (21).jpg

  Dopravní hřiště

  V pátek 10. 9. 2021 přoběhla výuka žáků 3. - 5. ročníku na dopravním hřišti v Oslavanech.

  Fotogalerie

  2021-09-11-Dopravní-hřiště (12).jpg2021-09-11-Dopravní-hřiště (17).jpg

  Organizace 1. týdne v základní  škole:

  • 1.9.2021 vyučování končí v 8,30,
  • 2.9.2021 ředitelské volno pro ZŠ, MŠ, ŠD,
  • 3.9.2021 končí vyučování po 4. hodině (11,25),
  • od 6.9.2021 se žáci 2. - 5. ročníku učí dle rozvrhu hodin,
  • žáci 1. ročníku budou mít adaptační program, informace podá třídní učitelka.

  Pavla Procházková

  Zahájení školního roku v mateřské škole

  Provoz mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 od 6,00 - 17,00. 

  Pavla Procházková

  Zahájení školního roku v základní škole

  Školní rok bude zahájen pro všechny třídy 1. 9. 2021. Žáci musí mít při vstupu do budovy  roušku, kterou jsou povinni mít nasazenou ve všech společných prostorách školy. Vzhledem k současným vládním nařízením, kdy musí být žáci testováni, bude probíhat první školní den následovně:

  1. 7,15 - 7,30 příchod žáků 2. a 4. ročníku - testování;
  2. 7,30 - 7,45 příchod žáků 3. a 5. ročníku - testování.

  Pro tyto žáky bude zahájení školního roku bez přítomnosti zákonných zástupců. Vyučování končí po první vyučovací hodině (8,30). Žáci, kteří budou odcházet bez doprovodu rodičů, musí mít písemnou omluvenku. 

  Školní družina bude do 12,00 bez oběda. 

  Pro žáky 1. ročníku proběhne slavnostní zahájení od 8,00 za přítomnosti zákonných zástupců, kteří jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor. Testování žáků 1. ročníku proběhne 2. 9. 2021. Pro žáky 1. ročníku bude družina od 2. 9. 2021.

  Pavla Procházková