Mateřská škola

Mateřská škola Nová Ves byla uvedena do provozu v březnu roku 1969. V roce 2020 prošla budova MŠ rekonstrukcí, díky které mohla být navýšena kapacita MŠ. 

Mateřská škola Nová Ves je dvoutřídní, v jednotlivých odděleních jsou děti rozděleny dle věku. S rodiči komunikujeme elektronicky, pomocí aplikace Školka v mobilu.

Provoz MŠ začíná v 6.00 hod a končí v 16,30 hod.

Kapacita mateřské školy je 50 dětí. 

Objekt MŠ sídlí v klidném prostředí uprostřed vesnice mimo hlavní silnici. Jedná se o budovu přízemní, kolem které se nachází prostorná zahrada s pískovišti a nově zabudovanými zahradními prvky, která dětem umožňuje rozmanité pohybové aktivity. 

V naší mateřské škole poskytujeme výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Objevujeme krásu přírody po celý rok, který je přizpůsoben potřebám dětí a možnostem mateřské školy.

Pořádáme ve spolupráci se základní školou 10 lekcí předplavecké průpravy dětí v plaveckém bazénu ŠSA v Nové Vsi. 

K životu naší MŠ se také váží oslavy tradic a svátků a mnoho akcí pro děti: oslavy narozenin, návštěvy divadelních představení, tradice rozmarýnových hodů, strašidelná zahrada, návštěva Mikuláše v MŠ, vánoční besídka, maškarní karneval, slet čarodějnic, besídka maminkám k svátku, výlety do přírody, za zvířátky, rozloučení s předškoláky.


Školné MŠ pro školní rok 2022/2023 

  1. Od 1.9.2022 je, v souladu s §6 odst. 2) vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, výše školného stanovena na 240,- Kč měsíčně(od 1. 9. 2022 – do 31. 8. 2022).
  2. Částka bude poukázána na účet: 115-3278720217//0100
  3. Dle § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění je splatnost do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

V souladu s § 123 čl.2 zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění, se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

24.5.2022

Mgr. Pavla Procházková