Školní poradenské služby 

  • Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.
  • Za poskytování školních poradenských služeb odpovídá ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodik prevence.
  • Výchovná poradkyně a metodik prevence školy zodpovídá také za vytvoření programu poradenských služeb a vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. 
  • Poradenské služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti. 

  Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně je:

  • Návrh pedagogického pracovníka.
  • Škola vystaví plán pedagogické podpory.
  • Podpůrné opatření 1. stupně představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání žáka. 

  Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně je:

  • Spolupráce poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením.
  • Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení.
  • Školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole.
  • Škola získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka nebo studenta.

  Pracovníci školního poradenského pracoviště:

  Podle obsahu činnosti rozlišujeme:

  Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků.

  Mgr. Pavla Procházková

  pavla.prochazkova@novaveszsams.cz ,

  Mobil: 721 122 400

  Plán práce výchovného poradce

  Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků 

  Mgr. Michaela Krystýnková

  michaela.krystynkova@novaveszsams.cz

  Mobil: 730 154 688

  Preventivní program školy

   Plán činnosti metodika prevence

  Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště:

  • Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po předchozí dohodě během celého pracovního týdne.
  • Dále v době třídních schůzek a v době konzultačních hodin.

  Práce s informacemi a důvěrnými daty 

  Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, o kterých se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Poradenští pracovníci školy zejména:

  • zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků,
  • zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků.