Školní rok 2022/2023

ZŠ Nová Ves očima absolventů 

Video natočili žáci pátého ročníku v hodině informatiky.

Pozvánka na Akademii (3).jpg

2023-04-28-Čarodějnický den MŠ (13).jpg2023-04-28-Čarodějnický den MŠ (14).JPG

Čarodějnice 2023

V pátek 28. dubna se uskutečnil u nás v MŠ Čarodějnický den.
Děti z obou tříd MŠ se sešly v převlecích za čarodějnice nejprve ve třídě a potom se přesunuly na školní zahradu, kde je nejdříve čekalo posilnění v podobě párků v rohlíku.Dále děti ve skupinkách plnily zadané úkoly jako např. slalom s kotoučky mezi kužely, jízda na traktorcích a koloběžkách, překážková dráha, lovenírybiček a házení míčů na koš. Odměnou jim byly drobné sladkosti a v cíli siochutnaly drobné občerstvení, které pro děti připravili rodiče.Čarodějnický den se nám vydařil, počasí nám přálo a podle dětskýchúsměvů lze usoudit, že všichni byli spokojení. Velký dík patří studentce Adéle Filové, která v přestrojení za čarodějnici svým připraveným

čarodějnickým programem děti zaujala a upoutala děti různými hrami,pantomimou a hrou na zvířata, sochy a obludy.

Poděkování patří rodičům, kteří zajistili svým dětem čarodějnické obleky a bčerstvení.
Těšíme se na další slet!
Kolektiv MŠ

Fotogalerie

Celodenní výlet do jeskyně Výpustek

Ve středu 17.5.2023 jsme se vypravili do Moravského krasu do jeskyně  Výpustek. 

Fotogalerie

2023-05-17-Výlet do jeskyně Výpustek (5).jpg

2023-05-02-Oko Země - oceány (2).jpg
Po roce nás opět navštívili naši oblíbení přírodovědci Milan Jaglík a Zuzana Kolouchová, kteří část roku bydlí na Kostarice, kde se věnují monitoringu a ochraně keporkaků a část roku věnují přednáškám v ČR. Věnují se projektu Oko Země, tentokrát pro nás měli informace o oceánu.  Seznámili jsme se s iniciativou Justice for nature, dozvěděli se mnoho zajímavého z této oblasti. Podle četných dotazů bylo vidět, že děti příroda a její ochrana velmi zajímá.
Mgr. Dagmar Bláhová
Logo JAK

2023-04-27-Beseda s ilustrátorkou M Vydrovou (2).jpg
Dne 27. 4. navštívila naši školu paní ilustrátorka Markéta Vydrová, která nás uvedla do kouzelného světa ilustrace, dozvěděli jsme se, jak vzniká kniha, přečetla nám příběh z knihy o skřítkovi a také nám zodpověděla všechny dotazy. Bylo to velmi příjemné setkání.
Mgr. Dagmar Bláhová
Logo JAK

Akce pro tatínky s dětmi

25. dubna proběhly v MŠ dílničky na téma: "Táto, pojď si se mnou vyrobit dáreček pro maminku ..."Děti s nadšením a s radostí vyrobily za pomocí tatínků tři dárečky pro svoje maminky ke Dni matek. Akce byla velmi zdařila. Tatínci vše s úsměvem zvládli. Děti si zdokonalily svoji zručnost a práceschopnost, podpořily představivost a fantazii. Pro maminky budou dárečky jistě milým překvapením.

Lenka Kališová

Fotogalerie

2023-04-25-Táto, pojď si se mnou vyrobit dárek pro maminku (1).J

Ukliďme Česko 2023-04-18-Ukliďme Česko.jpg

18. dubna se děti z naší školy přidaly k dobrovolníkům akce Ukliďme Česko. 2 skupiny obcházely obec a sbíraly odpadky. Sluníčko se ten den schovalo, ale naštěstí nepršelo. Děti už ví, že odpad z přírody sám nezmizí. O přírodu se musíme starat a pečovat. Nejvíce děti nacházely u komunikace nedopalky od cigaret a jízdenky z MHD. Doufáme, že nám uklizená Nová Ves vydrží dlouho. 

Mgr. Šárka Skoupá

Fotogalerie

Zápis dětí do MŠ Nová Ves pro školní rok 2023/2024 

Zápis dětí do MŠ Nová Ves pro školní rok 2023/2024 se bude konat dne 11. 5. 2023 v MŠ od 15,00 do 16,30 hodin mateřské škole.

Od zápisu běží 30 denní lhůta, ve které bude v rámci správního řízení provedeno seřazení dětí podle Kritérií k přijímání a bude vydáno rozhodnutí. Toto rozhodnutí bude vydáváno 25.5. 2023 od 13,00 do 15,30 v ředitelně ZŠ Nová Ves 18.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, OP rodičů, vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyplněnou a potvrzenou lékařem.

Registrace žádostí probíhá elektronicky prostřednictvím Školky v mobilu.

Registrovat se můžete od 17.4. 2023 - 10. 5. 2023.

Po registraci dítěte systém vygeneruje  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Rozhodnutí o přijetí MŠ 2023-2024

Všeználek 14.4.2023

Co dělat se dá, když prší?

2024-14-04-Všeználek (2).jpg  2024-14-04-Všeználek (1).jpg 2024-14-04-Všeználek (3).jpg

Mgr. Jana Nováková

 

Když zahraje harfa ..........

Dne 14. 4. proběhl na naší škole hudebně - naučný pořad, ve kterém jsme se seznámili s velkým množstvím hudebních nástrojů, mezi kterými nechyběly harfa, dudy, saxofon, klarinet, flétny, vozembouch,  na vlastní uši jsme slyšeli, jaké to je, když se hraje na pilu (tento zvuk by v noci odstrašil všechny zloděje), kromě toho jsme vyslechli mnoho ukázek z vážné hudby, zopakovali jsme si hymnu, zazpívali i zatancovali si. Tento příjemný pořad jistě nenásilným způsobem rozvinul vztah našich dětí k hudbě. Děkujeme tímto pedagogům že ZUŠ Žďár nad Sázavou, kteří si pro nás tento pořad připravili.

Mgr. Dagmar Bláhová

Fotogalerie

2023-04-14-Hudebně-výchovný pořad (15).jpg

Logo JAK

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou
Dne 29. 3. navštívil naši školu pan spisovatel Jiří Šandera, autor knih pro děti. Beseda s panem spisovatelem byla velmi zajímavá, děti se dozvěděly, jak se taková kniha píše, seznámily se s jeho tvorbou a zamýšlely se, jak se může stát, že je třídní učitelka mimozemšťan. Rozproudila se debata nejen o knihách, ale i o vesmíru a přírodě. Děti měly možnost zakoupit jeho knihu s osobním věnováním. 
Mgr. Dagmar Bláhová
2023-29-03-Beseda se spisovatelem J-Šanderou (1).jpg
Logo JAK

2023-03- Velikonoční dílničky v MŠ (10).jpg
VELIKONOČNÍ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Minulý týden jsme se společně s dětmi začali intenzivně připravovat na Velikonoce. Učili jsme se jarní básničky, písničky a tanečky. Povídali jsme si o velikonočních tradicích a některé z nich si i vyzkoušeli. Děti si vyzkoušely různé techniky zdobení kraslic, výrobu věnečků a dalších velikonočních dekorací. Ve třídě Žabiček dětem pomáhaly s výrobou maminky. Vyvrcholením velikonočních příprav bylo pečení velikonočních beránků a zajíčků. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Nová Ves

Zápis proběhne 13. 4. 2023 od 14,00 v základní škole dle časového harmonogramu. K zápisu je třeba se zaregistrovat.

  • K zápisu přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání (vygeneruje systém), občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné docházky, přinesou vytištěnou a podpsanou žádost o odklad (vygeneruje systém), doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře.
  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Registrace k zápisu do 1. třídy od 27.3. 8,00 - 13. 4. 2023 13,00.

Karneval v MŠ 17. 2. 2023

Friendship day v 2. a 5. třídě 15.2.2023

Dnes jsme se zaměřili na kamarádství. V kroužku jsme oceňovali druhé. Poté jsme na lístky psali poděkování a ocenění druhých. Svůj lístek dostal i třídní maskot Štaflík. Páťáci se učili vlastnosti kamarádů v angličtině. Tvořili jsme věty o přátelství.
Mgr. Dagmar Bláhová

Karneval ŠD 17.2.2023

Ochutnávka sýrů

Dnes 8.2.2023 proběhla na naší škole ochutnávka sýrů od firmy Morávia. Sýry všem dětem i pedagogům chutnaly.

Ochutnali jsme přírodní  zrající sýr, sýr se sušenými rajčaty a s bazalkou.

Sýry nám dodalo Ovocentrum V+V s.r.o. v rámci školního projektu Ovoce a mléko do škol.

Pavla Procházková

Vysvědčení 1. pololetí 2023

PŘEDŠKOLÁCKÁ SKUPINA

Základní škola Nová Ves připravila v letošním roce program pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do první třídy.

Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

Seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky.

Vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu,cvičit a trénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládání nároků první třídy (zrakové a sluchové vnímání, uvolnění ruky a správné držení tužky, pravolevou orientaci, matemetické představy, řeč a mnoho dalšího).

Naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky - na zadaných úkolech.

Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

Posoudit, je-li jejich dítě připravené a zralé k nástupu do školy.

Porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníkynaučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech.

Dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednostiseznámit se se školním prostředím a učitelkami.

Organizace předškolácké skupinky:

Celý program je složen z 10 lekcí.

Proběhne jedenkrát týdně ve středu od 15,00 hodin v základní škole.

Program bude zahájen v týdnu od 8. února 2023.

Cena:   bez poplatku

 Přihlášky do programu:

Vyplněné přihlášky odevzdejte v ZŠ Nová Ves 18 nebo ji pošlete e-mailem. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2023.

Jakékoliv dotazy směřujte na koordinátorky programu Mgr. Šárku Skoupou nebo na Mgr. Dagmar Bláhovou, mob. 604 254 300 

Anglický lektor

Již několikátý rok zveme pravidelně do naší školy rodilého mluvčího anglického jazyka, aby děti měly možnost osvojovat si cizí jazyk touto cestou. Letos k nám jednou měsíčně dochází lektor Tino, kterého děti mají moc rády. Aby ne, když jeho hodiny jsou velmi zábavné a atraktivní. Tímto Tinovi děkujeme a doufáme, že s námi bude dlouhodobě.

Mgr. Dagmar Bláhová

Logo JAK

Projektový den

Dobronauti 15. 1. 2023

Nedávno v náší škole proběhl preventivní program Dobronauti pod vedením paní psycholožky. Děti byly vyzvány na misi konání dobra. Pracovaly s fiktivní postavou, která se vyznačovala odlišným chováním. Bylo zajímavé sledovat způsoby uvažování dětí, jejich názory, způsoby řešení různých situací. Paní psycholožkou jsme byli pochváleni, byla z našich dětí nadšená.

Mgr. Dagmar Bláhová

Fotogalerie

Logo JAK

2023-01-15-Dobronauti (19).jpg

Informatika v 5. třídě 5. 1. 2023

Videoukázka

20230105_161058-COLLAGE.jpg

PF 2023.jpg koláž na web 2022.jpg

Protože děti z naší školy chtějí dělat radost, šly ve středu 21.12. na Obecní úřad v Nové Vsi a do areálu bazénu. Děti poděkovaly personálu a zaměstnancům, předaly keramické ozdoby vytvořené ve škole a vlastnoručně vyrobená přání. Děti popřály hodně štěstí a zdraví v následujícím roce.

Ten den byla předána neprodaná keramika, kterou tvořily starší děti do Domova pro seniory v Zastávce. Personálu a obyvatelům za všechny popřála krásné prožití svátků naše paní ředitelka Mgr. Pavla Procházková a paní učitelka Mgr. Šárka Skoupá.

Přípravy na vánoční výstavu

Přestože  byla na naší škole velká nemocnost žáků a absence pedagogů, plynule  probíhaly v posledních týdnech kalendářního roku 2022 přípravy na vánoční výstavu a prodejní výstavu keramiky. Žáci využívali vrstevnického učení, kdy starší spolužáci učili svými znalostmi a dovednostmi ty mladší. Moc děkujeme všem dětem ve škole za pomoc s přípravou této krásné akce.

Mgr. Šárka Skoupá 

Návštěva Mikuláše v ZŠ 5.12.2022

Vánoční tvoření

Ve čtvrtek 1.12. proběhlo v základní škole . Pod vedením paní učitelky Skoupé si maminky a babičky vytvořily netradiční vánoční přání. 

Pozvánka 

vánoční-dílny.jpg

Pozvánka

Vánoční výstava a Den otevřených dveří ZŠ proběhne 20.12. 2022 od 8,00 - 16,30 hodin v základní škole. Přijďte se za námi podívat.

IMG_7629.JPG

Keramika - leden (11).jpg

Vystoupení dětí pro novoveské seniory

V neděli 20.11. vystoupily děti z oddělení Berušek s krátkým programem, aby potěšily novoveské seniory. Potěšily je pásmem básní, písní, zimě laděného cvičení a také závěrečného vánočního přání pro všechny přítomné. Svým pěveckým vystoupením vykouzlily úsměv na tváři. Děti byly odměněny vřelým potleskem a sladkou odměnou.

Elen Strmisková

BYLA U NÁS POLICIE

V pondělí 15.11. se děti setkaly s opravdovou paní policistkou v opravdové uniformě. Po krátkém uvítání dětem pověděla napínavou pohádku O princezně a zlém Skřerovi. Na princeznu v ní číhalo plno nebezpečí, které by děti mohly zažít jak při pobytu venku tak i doma. Samozřejmě, že všechno dobře dopadlo. Po pohádce se děti měly možnost seznámit s pomůckami, která policie při své práci používá. Nejvíce nás zaujaly pouta, která si vyzkoušely všichni i paní učitelky na vlastní kůži. No, moc příjemné to opravdu nebylo. 

Za zábavné, ale hlavně poučné povídání moc děkujeme jedné z našich maminek.

Elen Strmisková

L

Pohádka „O Koblížkovi“

Předškolní děti z oddělení Berušek zahrály pro naše nejmenší děti divadelní představení – pohádku „O Koblížkovi“. Společně připravily hlediště, kulisy a jako opravdoví herci se oblékly do kostýmů zvířátek. Malé děti se zájmem sledovaly pohádku a lehce se nechaly stáhnout do děje, protože poté uměly odpovědět na všechny záludné otázky týkající se hrané pohádky. S nadšením nám zatleskaly, což nám udělalo velkou radost.

Elen Strmisková

Poznávání podzimní přírody

Podzimní období v naší MŠ bylo spojeno s poznáváním přírody, všímání si okolní krajiny a jejich změn.

Děti vnímaly vůně a zvuky lesa, určovaly názvy stromů, keřů, rostlin i bylin. Se zájmem sbíraly dary a plody podzimu, které využily ke společnému tvoření.  Výtvory, které se dětem moc podařily, jsme si ozdobili prostory MŠ.

Za pěkného počasí jsme podnikali delší vycházky na naše oblíbená místa, při kterých se děti učily orientaci podle turistických značek.

Elen Strmisková a Lenka Kališová, Berušky MŠ

Fotogalerie

Podzim mš.jpg

2022-11-20-Den otevřených dveří MŠ (2).JPG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

U příležitosti dokončení rekonstrukce Mateřské školy Nová Ves proběhl dne 20. listopadu 2022 pro širokou veřejnost Den otevřených dveří.

Návštěvníci měli možnost se seznámit s prostory budovy, která prošla generální rekonstrukcí, navštívit moderně zařízenou kuchyň a vidět nově vybudovanou třídu v prvním patře. Mnozí z návštěvníků mohli porovnat prostory školky za časů, kdy sami navštěvovali školku se současnými prostory a vybavením školky.

Pro návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení a mohli zhlédnout audiovizuální prezentaci celé rekonstrukce mateřské školy. Bylo příjemné poslechnout si výklad pamětníků, kteří hodnotili někdy i s dojetím dílo, které obec vybudovala. Zaznívaly vzpomínky na časy strávené v této školce. Dle kladných reakcí hojného počtu návštěvníků se Den otevřených dveří při příležitosti Dne otevřených dveří v MŠ byla také slavnostně pokřtěna nová kniha: HISTORIE OBCE NOVÁ VES SLOVEM I OBRAZEM. 

 Jaroslava Dobrovolná, učitelka MŠ

Fotogalerie

Pracovní činnosti ve 4. a 5. třídě

Tentokrát skupinová práce čtvrťáků a páťáků na téma podzimní slunce. Procvičili jsme kompetence pracovní, kooperativní, komunikativní a sociální-rozdělení rolí ve skupině. Výsledkem byla dvě malá umělecká díla, která ozdobila školní chodbu. 

 Mgr. Dagmar Bláhová

2022-10- 31- PČ - podzimní slunce (1).jpg

2022-10- 31- PČ - podzimní slunce (3).jpg

2022-10-14-Všeználek-pozorování přírody (21).jpg2022-10-14-Všeználek-pozorování přírody (8).jpg

Všeználek, výuka prvouky 14. 10.2022

Pozorování přírody lupou v prvouce a Všeználkovi.

Markéta Kubálková

Fotogalerie

Draku, ty jsi vážně drak?
"Hudry, hudry, je to tak!"2022-10-pracovní-činnosti-2-3-třída (4).jpeg
A máš zuby dračí?
"Mám dva, to mi stačí!"
A co těmi zuby jíš?
"Princezen mám plnou spíž!"
Ach, ty lháři,
každý to ví,
že jsi jenom papírový!
Tato básnička navodila atmosféru v hodině pracovních činností a hned na to již šikovné prstíky našich druhých a třeťáků vykouzlily roztodivné dráčky, ale i princezny. Práce s plastelínou děti zkrátka baví.
Mgr.Dagmar Bláhová

2022-09-24- Hody.JPG

Rozmarýnové hody v Nové Vsi

Dne 24. září 2022 na 9. Rozmarýnových hodech v Nové Vsi tančilo z naší ZŠ a MŠ celkem 30 dětí – 14 krojovaných párů a dvě sklepnice. Děti z malé krojované chasy společně vytvořily veselou atmosféru na celých hodech. Byla to skvělá parta dětí, která si zaslouží velké poděkování za zodpovědný přístup k přípravám i k samotném průběhu hodů. Za dobu jejich konání si děti vytvořily první krůčky k lásce ke kroji, k lidem v naší obci a dobrý vztah k tradici, která přetrvává z generace na generaci. Poděkování také patří celým rodinám, rodičům i prarodičům, kteří nás podpořili a přišli si společně užít pěkný hodový den.

Těšíme se za rok!

Jaroslava Dobrovolná, učitelka

Činnostní učení ve 2. třídě

Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací, ale samostatně pracují, přemýšlejí a tvoří.

Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Za pomoci učitele žáci objevují principy a zákonitosti jednotlivých jevů. Prostřednictvím manipulace s různými didaktickými pomůckami a tvorbou vlastních úloh a otázek získávají žáci nepřenositelné vlastní zkušenosti z praxe. Při této formě vyučování se zásadně postupuje od prožitků žáků k faktům a až poté k teoretickým znalostem.

Mgr. Dagmar Bláhová

2022-09-2-trida (3).jpg2022-09-2-trida (1).jpg2022-09-2-trida (2).jpg

Adaptační program 1. třídy

1. září složilo 7 dětí „Slib prvňáčka“. Starší spolužáci se na nové kamarády těšili. V prvních dnech jim pomáhali v seznamování s režimem školy. Nyní se již nejmladší žáci osamostatňují. Poznali zaměstnance školy, prošli si prostory budovy a rozlišují, jak se chovat o přestávce, či v hodině. Adaptační program pomohl utužit kamarádské vztahy, které vznikly v mateřské škole. Děti, které nenavštěvovaly místní školku, se lehce zapojily do kolektivu. Nyní si začínají hravou formou osvojovat písmena a čísla. Rozvíjí pomocí zajímavých činností jemnou motoriku. Zdokonalují svoji kresbu a snaží se rozšiřovat slovní zásobu. Děti z první třídy se přihlásily do odpoledních kroužků, které si vybraly, dle svých zájmů. Všichni dětem z první třídy přejeme, aby jim zvídavost, chuť učit se novým věcem, nadšení pro školu vydrželo co nejdéle. Snad se na jejich usměvavé tváře přijdete podívat při Dnu otevřených dveří, který chceme během školního roku na naší škole uspořádat. 

Mgr. Šárka Skoupá

2022-09Adaptace-1-třída (4).jpg
2022-09Adaptace-1-třída (1).jpg2022-09Adaptace-1-třída (2).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mlok.JPG

Vycházka ŠD

Ve středu 21. 9. 2022 jsme šli ve škoní družině na procházku ke Svaté vodě. Tam jsme si povídali, jaká zvířátka můžeme vidět v potůčku a kolem něj. Četli jsme si, co je napsané na tabuli o mloku skvrnitém. Paní vychovatelka nám říkala, že máme dávat pozor na cestu a rozhlížet se kolem sebe a třeba tam nějakého mloka uvidíme. Asi jsme měli velké štěstí, protože mloka jsme opravdu viděli. Byl schovaný pod kořenem stromu. Chvíli jsme ho pozorovali a čekali, jestli se nepůjde vykoupat. Asi se nás bál, protože se mu ven vůbec nechtělo. Chtěli jsme ho dát do vody sami, ale paní vychovatelka nám povídala, že se na něj nesmí sahat, protože je chráněný a taky trošku jedovatý.

Více informací o mlokovi najdete zde.

Dopravní hřiště Oslavany 15.9.2022

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (30).jpg2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (7).jpg

Fotogalerie

2022-09-15-Dopravní hřiště Oslavany-3-4-5-třída (27).jpg

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9. 2022 od 6,00 - 16,30.

Organizace výuky v ZŠ ve dnech 1.9. a 2.9. 2022

1. 9. 2022

Zahájení školního roku od 7,45.

Slavnostního zahájení se zúčastnit pouze rodiče žáků 1. ročníku. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci aktovku.

Vyučování končí v 8,30.

Školní družina bude ráno od 6,45, odpoledne do 14,00. 1.9. 2022 nebudou zajištěny obědy pro žáky ZŠ.

2. 9. 2022

Vyučování bude ukončit po 4. vyučovací hodině, školní družina bude ráno od 6,30, odpoledne do 16,30.

Od 5. 9. 2022 bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Banner_bez_barev.png